Milieu ISO 14001

Milieu ISO 14001
Balm is inmiddels bezig het certificaat Milieu ISO 14001 te behalen.Sinds 15 september 2015 wordt de nieuwe versie van de ISO 14001 gepubliceerd. In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 14001: 2015. Deze versie is de opvolger van de ISO 14001-norm uit 2004. Beide normen kunnen bij certificatie nog tot begin september 2018 naast elkaar worden gebruikt. Vanaf september 2018 (drie jaar na de publicatie van ISO 14001:2015) zijn certificaten op basis van ISO 14001:2014 niet meer geldig.

Meer informatie over de herziening van de ISO 14001-norm vindt u hier.
Informatie over de verschillen tussen beide normen en de overgang naar ISO 14001:2015 is te vinden in het informatieblad 'Van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015'. U kunt het hier downloaden. De belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015-norm zijn:

• Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau
• Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie
• Betrekken belanghebbende partijen
• Toepassing van levenscyclus perspectief
• Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern
• Kwaliteit van informatie
• Inzicht in de compliancestatus
• Het infoblad geeft meer inzicht in de verschillen, deze worden met voorbeelden verduidelijkt


De volgende tekst is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 14001:2015.
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

• continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
• beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
• minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.


Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een 'levenscyclus' perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:

• Context van de organisatie
• Leiderschap
• Planning
• Ondersteuning
• Uitvoering
• Evaluatie van de prestaties
• Verbetering


HLS
De voorgaande zes onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren.

De NEN-EN-ISO 14001:2015 wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). De 'EN' staat voor de acceptatie als Europese Norm door CEN (het Europese normalisatie-instituut). De NEN-EN-ISO 14004:2015 geeft een toelichting op de NEN-EN-ISO 14001. In de 'ISO 14000-serie' zijn nog verschillende andere normen beschikbaar die gerelateerd zijn aan milieumanagement. Op de website van NEN is een overzicht beschikbaar.

 
toekomst visie